Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Power of the Heart is gevestigd te Ranst, Vinkenstraat 7, met emailadres eb.traehehtforewop@elacsap. Alle communicatie dient aan dit adres te worden gericht. Power of the Heart werkt onder ondernemingsnummer .

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden regelen elke overeenkomst en dienstverlening tussen Power of the Heart en de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst en dienstverlening die door Power of the Heart wordt aangegaan en uitgevoerd.

Power of the Heart behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar algemene voorwaarden indien dit noodzakelijk blijkt om de dagelijkse werking van het centrum te verbeteren.

Inschrijvingsbeleid

Inschrijving voor de opleidingen, trajecten en workshops/trainingen

Geïnteresseerden melden zich aan door het online inschrijvingsformulier in te vullen.

Na aanmelding via de website ontvangt de kandidaat binnen 14 werkdagen een bevestiging van Power of the Heart en een verzoek tot betaling van het inschrijvingsgeld.

De inschrijving is pas definitief nadat Power of the Heart het ondertekende deelnemerscontract én het inschrijvingsgeld ontvangen heeft.

Facturen die na de vermelde betalingstermijn onbetaald blijven, zullen nauw opgevolgd worden. In eerste instantie door Power of the Heart zelf, na twee verwittigingen wordt de schuldenprocedure overgenomen door een extern schuldvorderingsbedrijf. Extra dossierkosten hieraan verbonden worden verhaald op de deelnemer.

Bij een betaling in termijnen wordt de deelnemer geacht een doorlopende opdracht in te stellen. Indien het de deelnemer is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de student

Bij annulering van de inschrijving door de student TOT 2 WEKEN VOOR DE START van een opleiding wordt een administratieve kost aangerekend van 10% van het inschrijvingsgeld met een minimumbedrag van 50 euro.

Bij een annulering VANAF 2 WEKEN VOOR DE START van de opleiding is de student het volledige inschrijvingsgeld aan Power of the Heart verschuldigd. Indien het een jaaropleiding of traject betreft, blijft dit bedrag gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de student in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij annulering van een korte training of een workshop wegens ziekte, en uitsluitend bij het voorleggen van een geldig afwezigheidsattest, blijft dit bedrag gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de student in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij stopzetting van de opleiding NA DE STARTDATUM blijft de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. In dit geval blijft het bedrag niet gewaarborgd in de vorm van een krediet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Een annulering van de inschrijving dient steeds SCHRIFTELIJK te gebeuren en gericht te worden aan de gekende adressen.

No show

Als je niet opdaagt bij aanvang van een opleiding, traject of workshop dien je evengoed het volledige inschrijvingsgeld te betalen.

Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.

Fouten in communicatie

Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het Power of The Heart centrum of onze communicaties zowel online als offline, kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Annulering door Power of the Heart

Bij annulering door Power of the Heart wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Voor eventuele andere kosten kunnen het Power of the Heart centrum, noch de cursusbegeleiders aansprakelijk gesteld worden.

Een annulering kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht.

Deelnamevoorwaarden

Het aantal deelnemers is beperkt, tijdig inschrijven is dus aangeraden. Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Power of the Heart is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing van en naar Power of the Heart.

Een inschrijving via de website brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Ook als je je inschrijft voor een opleiding en annuleert voor je van ons de factuur ontvangt, zal je gehouden zijn tot het betalen van de administratiekost vermeld onder “annulering door de klant”.

Inschrijvingen verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier en na bevestiging van deelname volgens ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Power of the Heart en vermelding van de bron.

Huisregels Power of The Heart

Deelnemers aan workshops, opleidingen, trajecten en meditaties bij Power of the Heart verklaren schriftelijk op eer dat ze in goede geestelijke gezondheid verkeren. Labiele mentale gezondheid of persoonlijkheidsstoornissen vormen een ernstige tegenindicatie voor ons opleidingsaanbod. Dat geldt uiteraard niet voor coaching of therapie.

Power of the Heart is een drugsvrij centrum. Iedereen komt nuchter naar de cursus. Iedere deelnemer toont respect voor de cursusbegeleiders en voor de andere deelnemers. Fysieke of verbale agressie worden niet getolereerd.

Als je onze huisregels niet naleeft, dan zetten we je deelname stop. Je hebt in geen geval geen recht op terugbetaling van het niet-gevolgde deel van de cursus.